موضوعات جالب از ژاپن و نامه های شما
این هفته در مورد موضوعات جالب از ژاپن صحبت می کنیم. تغییر سن قانونی در ژاپن و همینطور به نامه های شما پاسخ می دهیم.
مجریان این هفته: علی نورانی و ناهید نیکزاد