سرگرمی شبانه در ژاپن: سِنکو هانابی یا فشفشه بازی به همراه یک داستان راکوگوی ترسناک به نام «نوپرابو»
در این قسمت یک داستان راکوگو خواهیم داشت و در مورد تفریح های شب های تابستان در ژاپن صحبت می کنیم. از سِنکو هانابی هم صحبت می کنیم که یک فشفشه کوچک و نازک است که در دست نگه داشته می شود و در لغت به معنای «عود آتش بازی» هست. در نهمین قسمت از قصه های راکوگو، علی نورانی مجری ما، این بار یکی از کایدان باناشی ها یا قصه های راکوگوی ترسناک را تعریف می کند. نام این داستان نوپرابو است.
سنکون هانابی
دو نوع از سنکو هانابی: نوع معروف کاغذپیچ شده (راست) و سنکو هانابی ساخته شده از ساقه برنج درغرب ژاپن
چهار مرحله سنکو هانابی: (از بالا راست ساعت گرد): گل صدتومانی، برگ های سوزنی، بید و گل داوودی