نامه های شنوندگان و راکوگوی ژاپنی (قسمت ۷)
در این قسمت نامه های شما شنوندگان را خواهیم خواند. بعد در ادامه، به یک قصه راکوگو گوش می کنیم. راکوگو یک سبک سنتی قصه گویی طنز ژاپنی است. قصه امروز Oyauri یا «پدر و مادر فروشی» نام دارد.
مجریان این قسمت: مهدی عمادی (راست) و علی نورانی (چپ)