پاسخ به نامه های شنوندگان با چاشنی موسیقی ژاپنی
در این قسمت نامه های شنوندگان را می خوانیم. به چند ترانه ژاپنی هم گوش می کنیم.

*به علت رعایت حقوق هنرمندان، ترانه ها در نسخه آرشیو (بر حسب تقاضا) حذف می شود.
مجریان این برنامه: علی نورانی (راست) و ناهید نیکزاد (چپ)