نوروز مبارک! هایکوهای گویندگان برای تبریک سال نو
این اولین قسمت از برنامه برگ سبز در سال خورشیدی ۱۴۰۰ است. در این برنامه ویژه پیام تبریک تک تک گویندگان فارسی ما را می شنوید و از آن مهمتر اینکه هر یک به نوبت هایکویی را که خود با موضوع نوروز نوشته اند برایتان می خوانند. هایکو نوعی شعر بسیار کوتاه ژاپنی است. این برنامه اولین بار ۲۱ مارس پخش شده است.
گویندگان گروه فارسی
مجریان این قسمت: مریم زرافشار (راست) و ناهید نیکزاد (چپ)