ده سال پس از زلزله فاجعه بار ژاپن: گفتگویی با افشین والی نژاد خبرنگار آزاد در مورد نواحی حادثه دیده
آقای افشین والی نژاد پس از زلزله عظیم شرق ژاپن که در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ اتفاق افتاد وارد مناطق حادثه دیده شد. او شاهد ویرانی های این حادثه بود و با دوربین خود تصاویر این حادثه را ثبت کرد. از آن زمان، او بیش از ۷۰ بار از این منطقه دیدن کرده است. والی نژاد که شیفته طبیعت و مردم فوکوشیما شده است سه سال پیش به شهری در استان فوکوشیما نقل مکان کرد و اکنون فوکوشیما را خانه خود می داند. در دهیمن سالگرد زلزله و سونامی از تجربه او در این زمان و افکارش در مورد مناطق حادثه دیده پرسیدیم. آقای والی نژاد تا سال ۲۰۱۰ در گروه فارسی ان اچ کی گوینده رادیو بود. این برنامه اولین بار ۱۴ مارس پخش شده است.
شهر ایشینوماکی، استان میاگی، ۲۱ مارس ۲۰۱۱. افشین از آن زمان بیش از ۷۰ بار به مناطق حادثه دیده سفر کرده است.
شهر ریکوزن تاکاتا، استان ایواته، ۲ آوریل ۲۰۱۱
ویرانه های خانه هایی که سونامی با خود آورده در دو طرف جاده تلنبار شده اند. شهر ریکوزن تاکاتا در استان ایواته، ۲ آوریل ۲۰۱۱.
مردی در حال کاشتن درخت در جایی که قبلا خانه اش بوده است. سونامی همه چیز او را با خود برد. شهر میاکو، استان ایواته، ۱۰ آوریل ۲۰۱۱.