مراسم سنتی ژاپنی سِتسوبون و دیو
روز سوم فوریه روزیست که یکی از مراسم سنتی ژاپن به نام سِتسوبون برگزار می شود ولی امسال (۲۰۲۱) استثنائا این جشن در روز دوم فوریه بود. در این مراسم با گفتن «ای دیو بیرون برو، خوشبختی بیا تو» به سوی کسی که ماسک دیو را روی صورتش گذاشه یا لباس دیو پوشیده دانه های سویا را پرتاب می کنند. همچنین رسمی وجود دارد که سر ماهی ساردین کباب شده را بر سر شاخه درخت راج یا خاس می گذارند و بیرون ورودی منزل آویزان می کنند تا دیو وارد خانه نشود. در این برنامه درباره مراسم ستسوبون صحبت می کنیم و داستان کودکانه کوتاهی به نام «پیرمرد لپ قلنبه» که مربوط به دیوهاست را نیز برایتان تعریف می کنیم. این برنامه اولین بار ۳ فوریه ۲۰۱۹ پخش شد.
علی و فرحناز با ماسک های دیو ستسوبون
دانه های سویا و ماسک کوچک دیو
شاخه راج و یک طبلک اسباب بازی که روی آن تصویر پیرمرد لپ قلنبه و دیوها کشیده شده است