مترجم ژاپنی که هایکو و کتاب های تصویری برای کودکان ترجمه می کند - خانم مائه دا کیمیه
خانم مائه دا کیمیه متخصص شعر معاصر ایران است. بیست سال پیش در ایران اشعار هایکو را از ژاپنی به فارسی ترجمه و تحت عنوان «لاک پوک زنجره» چاپ کرد. او ده سال است که روی کتاب های تصویری برای کودکان تحقیق می کند و چند تا از آنها را ترجمه کرده است. او در این مصاحبه درباره ترجمه اشعار هایکو و علت ترجمه کردن کتاب های مصور کودکان برای ژاپنی ها با موضوع ماه رمضان و اسلام صحبت می کند. برای این قسمت، با دانشجویان کلاس فارسی خانم مائه دا در دانشگاه توکیو هم مصاحبه کردیم تا ببینیم چرا فارسی را انتخاب کرده اند.
خانم مائه دا کیمیه در کتابفروشی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در تهران
دو کتاب تصویری برای کودکان که خانم مائه دا ترجمه کرده است: «ماه رمضان» (چپ) - «هدیه عید» (راست)
خانم مائه دا کتاب منتخب اشعار هایکو با عنوان «لاک پوک زنجره» را از ژاپنی به فارسی ترجمه و در ایران چاپ کرد.