مرور نزدیک به 30 سال پژوهش استاد ژاپنی در روستاهای ایران
امسال شصتمین سالگرد اجرایی شدن توافق تبادل فرهنگی ژاپن و ایران است. بخش فارسی رادیو ژاپن امسال درباره ی موضوعات متنوع تبادلات فرهنگی با ایران گزارش خواهد داد.
آقای موریو اونو، استاد دانشگاه توکیو و دایتوبونکا نزدیک به 30 سال درباره روستاهای کشاورزی ایران و افغانستان پژوهش کرد. او ماه ها در روستاها اقامت می کرد و به زبان فارسی با کشاورزان صحبت می کرد و با آنها آشنا می شد. چاپ تحقیقات و فعالیت های ایشان اخیرا آغاز شده و جلد دوم این مجموعه مربوط به کارهای ایشان در ایران و افغانستان امسال منتشر شده است. ما با آقای ریوایچی هارا، استاد دانشگاه دایتوبونکا که این مجموعه را بصورت کتاب جمع آوری کرده درباره فعالیت های استاد ایشان، پروفسور اونو، صحبت کردیم.
آقای اونو در روستای بهجت آباد در استان اصفهان، 1964
آقای اونو در محل خرمن کوبی در روستای پل نو در استان فارس، 1972
پروفسور ریوایچی هارا جلد اول و دوم مجموعه کتاب های «ردپای پژوهش های میدانی موریو اونو» را در دست دارد.
اثر اونو ترجمه شده به زبان فارسی و چاپ شده درایران. عنوان ژاپنی این کتاب «25 سال با روستاییان ایران» است.