برگ سبز

برگ سبز

این برنامه پلی است بین شنونده ها و بخش فارسی NHK WORLD-JAPAN که در آن به موضوع های گوناگون درباره ژاپن، ایران، افغانستان و تاجیکستان پرداخته می شود. همچنین در این برنامه پیامهای شنوندگان خوانده شده و به پرسش های آنها پاسخ داده می شود.