زندگی ژاپنی در قالب واژه ها

زندگی ژاپنی در قالب واژه ها

این برنامه اختصاص به معرفی عبارت ها و مفاهیمی مانند «موازنه ی کار و زندگی» و «بیمه مراقبت از سالمندان» از کتاب های درسی کاتِیکا (درس خانه داری) دارد که در مدارس ژاپن تدریس می شوند. با نگاهی به معانی و پیشینه این عبارات و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان و اطلاعات دیگر، شما را با زندگی واقعی مردم ژاپن امروز آشنا می کنیم.