ژاپن در آیینه هایکو

ژاپن در آیینه هایکو

هایکو کوتاه ترین گونه شعری در جهان است که مبدع آن ژاپنی‌ها هستند. هایکو دارای یک «کی گُو» یا فصل ‌واژه است. در این برنامه هر بار یک «کی گو» انتخاب شده و هایکوی شناخته شده ای که در آن از این فصل واژه استفاده شده، معرفی می شود. در این برنامه فصل های سال را به روش مردم ژاپن تجربه کنید.