فهرست دستور غذا

Akiko Watanabe

شرح حال مربی آشپزی:آکیکو واتانابه، کارشناس آشپزی

آکیکو واتانابه، بیش از بیست و پنج سال شیوه ی پخت خوراک های سنتی و خانگی را آموزش داده است. او دارای اطلاعات گسترده ای درباره ی خوراک های محلی سراسر ژاپن است. او همچنین به عنوان یک مادر، دستور غذاهایی که به سادگی آماده می شوند ارایه می دهد.

پرسش ها و بازخوردها

تماس با ما
بیایید از مطالب متنوع درباره فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. بیایید از مطالب متنوع درباره فرهنگ ژاپنی لذت ببریم.