نقشه های خطر
ژاپن اغلب قربانی بلایای طبیعی است اما بسیاری از خارجیان با تجربه ای بسیار ناچیز از بلایای طبیعی به این کشور می آیند. می دانید چه نوع حوادث طبیعی در منطقه سکونت شما یا مقصد سفرتان ممکن است رخ بدهد؟ در صورت اضطرار، کجا فرار می کنید و چطور؟ در این قسمت، به «نقشه های خطر» نگاه می کنیم که نشان می دهد چه ناحیه ای ممکن است در بلایای طبیعی آسیب ببیند.
بسیاری از دولت های محلی در ژاپن نقشه های خطر را به زبان های چینی، انگلیسی و دیگر زبان ها ارائه می کنند.
هوری ایتارو، یک کارشناس آمادگی در برابر بلایا (چپ)، و مندی که سه سال پیش از اسپانیا به ژاپن آمده است (راست)
نقشه خطر که میزان نشست خاکستر را هنگام فوران کوه فوجی در حدود ۳۰۰ سال پیش نشان می دهد اطلاعات مفیدی از اقدمات آمادگی در برابر بلایا برای امروز به ما می دهد.
هوری و مندی در منطقه اِدوگاوای توکیو قدم زدند و به نقشه خطر سیل که توسط شهرداری این منطقه منتشر شده نگاه کردند. از لحاظ تاریخی، این منطقه بارها قربانی سیل بوده است.