شما و ژاپن

شما و ژاپن

این برنامه چندزبانه به یافتن ارتباطات بین ژاپن و مردم در سراسر جهان می پردازد. گزارشگران در زبان های مختلف با شنوندگان صحبت می کنند و آنها را بیش از پیش به ژاپن نزدیک می کنند.