بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم

بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم

در این برنامه همراه با شنیدن اخبار به زبان ژاپنی ساده، عبارات و اصطلاحات این زبان و همچنین مطالبی را درباره کشور ژا‌پن یاد می‌گیریم.