شهر به شهر

شهر به شهر

داستان هایی درباره مردم، داستان هایی درباره زندگی. شرح حال هایی صمیمانه از مردم گوشه و کنار ژاپن، که هر کدام مشغول زندگی های هزار رنگ خود و پربار کردن زندگی دیگران هستند.