نگاهی تازه به ژاپن

نگاهی تازه به ژاپن

در ژاپن رسم ها و سنت های دیرینه ای وجود دارد که حتی بسیاری از ژاپنی ها هم از آنها خبر ندارند. در این برنامه، گزارشگران NHK WORLD-JAPAN به معرفی بعضی از نمونه های این نکات ارزشمند و ناشناخته فرهنگی خواهند پرداخت.