audio
قاضی ارشد واکاسوگی: بخش سوم (آخر)
داستان های ژاپنی
14 دقیقه و 08 ثانیه

پخش در 29 فوریه، 2020
قابل دسترسی تا 1 مارس، 2021

ماه فوریه، اثری از کان کیکوچی را معرفی می کنیم به نام «قاضی ارشد، واکاسوگی». شهرت قاضی ارشد واکاسوگی با یک سری قضاوت های به شدت انسانی در دادگاه، به اوج خود رسید. در همان حول و حوش، «جرایم دانش آموزان مدارس راهنمایی زیگومار» اتفاق افتاد - یک رشته اخاذی های شبیه به هم توسط پسر بچه هایی که تحت تاثیر فیلم های زیگومار بودند. قاضی ارشد واکاسوگی در میان قضاوت یکی از چنین پرونده هایی است که با یک مورد بخصوص و عجیب مواجه می شود.

photo