audio
پائولا اینگابیره - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رواندا
گفتگوی صریح
13 دقیقه و 39 ثانیه

پخش در 19 نوامبر، 2020
قابل دسترسی تا 3 دسامبر، 2021

رواندا با رشد شگفت انگیز اقتصادی در سال های اخیر سیاست ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) رو به جلویی را در پیش گرفته است. زنی که در سن پایین ۳۵ سالگی به عنوان وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات و نوآوری این کشور منصوب شده درباره آینده این حوزه صحبت می کند. این برنامه اولین بار ۵ نوامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.

photo پائولا اینگابیره - وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات و نوآوری روآندا