audio
مترجم ژاپنی که هایکو و کتاب های تصویری برای کودکان ترجمه می کند - خانم مائه دا کیمیه
برگ سبز
18 دقیقه و 13 ثانیه

پخش در 6 دسامبر، 2020
قابل دسترسی تا 6 دسامبر، 2021

خانم مائه دا کیمیه متخصص شعر معاصر ایران است. بیست سال پیش در ایران اشعار هایکو را از ژاپنی به فارسی ترجمه و تحت عنوان «لاک پوک زنجره» چاپ کرد. او ده سال است که روی کتاب های تصویری برای کودکان تحقیق می کند و چند تا از آنها را ترجمه کرده است. او در این مصاحبه درباره ترجمه اشعار هایکو و علت ترجمه کردن کتاب های مصور کودکان برای ژاپنی ها با موضوع ماه رمضان و اسلام صحبت می کند. برای این قسمت، با دانشجویان کلاس فارسی خانم مائه دا در دانشگاه توکیو هم مصاحبه کردیم تا ببینیم چرا فارسی را انتخاب کرده اند.

photo خانم مائه دا کیمیه در کتابفروشی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در تهران photo دو کتاب تصویری برای کودکان که خانم مائه دا ترجمه کرده است: «ماه رمضان» (چپ) - «هدیه عید» (راست) photo خانم مائه دا کتاب منتخب اشعار هایکو با عنوان «لاک پوک زنجره» را از ژاپنی به فارسی ترجمه و در ایران چاپ کرد.