audio
موضوعات جدید ژاپن و پاسخ به پیام های شما
برگ سبز
10 دقیقه و 39 ثانیه

پخش در 12 ژوییه، 2020
قابل دسترسی تا 12 ژوییه، 2021

در این برنامه درباره جدیدترین اخبار ژاپن از عرصه سرگرمی و ورزش صحبت می کنیم که فعالیت های خود را بعد از ماه ها تعلیق به خاطر ویروس کرونا از سر گرفته اند. بعد از سه ماه وقفه، تعدادی از پیام های شما شنوندگان را هم پاسخ می دهیم!

photo پرستو صلاح و علی نورانی