audio
نوروز مبارک!
برگ سبز
17 دقیقه و 17 ثانیه

پخش در 22 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 22 مارس، 2021

در اولین برگ سبز سال ۱۳۹۹ درباره نوروز فارسی زبانان ساکن ژاپن از جمله ایرانیان و افغان ها صحبت خواهیم کرد. پیام تبریک اعضای گروه فارسی را هم خواهیم شنید.

photo photo علی نورانی و ناهید نیکزاد