audio
جیگوکو زوشی: طومار تصویری جهنم
جادوی شاهکارهای هنری ژاپن
14 دقیقه و 56 ثانیه

پخش در 14 ژوئن، 2018
قابل دسترسی تا 31 مارس، 2029

طومار تصویری جهنم یا جیگوکو زوشی از قرن دوازدهم دوزخ را که گناهکاران در آن انداخته می شدند نشان می دهد. باور بر آن است که این طومار به دستور امپراتور گو-شیراکاوا، که یک مجموعه بسیار بزرگ از تومارهای تصویری داشته ساخته شده باشد. چنین مجموعه هایی به عنوان نشان اقتدار فرهنگی تلقی می شدند.

photo جیگوکو زوشی، طومار تصویری جهنم