audio
رمان های بوسای - داستانی با امید
بوسای، راهکارهایی برای زنده ماندن
14 دقیقه و 55 ثانیه

پخش در 11 مارس، 2020
قابل دسترسی تا 11 مارس، 2021

در توسا شیمیزو، شهری در استان کوچی که رو به اقیانوس آرام است، دانش آموزان مدرسه راهنمایی داستان هایی درباره یک سونامی نوشته اند که پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور در این ناحیه رخ دهد. شخصیت های اصلی خود آنان هستند که در محله های واقعی خود زندگی می کنند. دیگر شخصیت ها هم مردم واقعی هستند. یک شرط مهم آن است که داستان ها باید با امید تمام شوند. این برنامه نشان می دهد که چطور این فعالیت به دانش آموزان کمک کرده تا خطر بلایا را درک کنند و درباره چگونگی محافظت از خود و جامعه شان فکر کنند.

photo دانشمندان می گویند به احتمال ۷۰ تا ۸۰ درصد در سی سال آینده یک ابر زلزله در آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی ژاپن اتفاق بیفتد. پیش بینی شده که امواج سونامی تا ارتفاع ۳۴ متر به منطقه توسا شیمیزو اصابت کند. photo یوئیکا یاسودا (دوم از چپ)، مادرش، سیکو (پشت سر)، و خواهرانش در حال خواندن داستانی که او نوشته هستند. photo معلم ها و دانش آموزان با هم روی رمان های بوسای کار کردند. photo مدرسه راهنمایی شیمیزو در شهر توسا شیمیزو