قصد دولت ژاپن برای تامین ۳ تریلیون ین جهت اقدام‌های افزایش نرخ زادوولد

دولت ژاپن سرگرم بررسی چگونگی تامین سالیانه حدود ۲۲ میلیارد دلار برای رسیدگی به نرخ رو به افت زادوولد در کشور است. دولت قصد دارد طی سه سال آینده اقدام‌های بیشتری اجرا کند.

دولت ژاپن در حال بررسی اصلاح هزینه‌های رفاه اجتماعی، افزایش پرداخت‌های ماهیانه تامین اجتماعی و سایر اقدام‌ها برای تحقق درآمد مورد نیاز است.

یکی از ایده‌ه،ا جمع‌آوری وجه بیشتر با استفاده از نظام بیمه درمانی است که پرداخت‌های ماهیانه افراد در سنین کار و افراد سالمند و نیز شرکت‌ها آن را تامین می‌کند.

دولت در حال بررسی افزایش حق بیمه درمانی از آغاز سال مالی ۲۰۲۶ است. تا آن زمان، دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه صادر کند.

دولت ژاپن قصد دارد از حدود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری که اینگونه تامین می‌شود برای گسترش پوشش کمک‌هزینه مراقبت از کودک استفاده کند.

دولت همچنین قصد دارد برای کودک سوم یا بیشتر هر خانواده کمک‌هزینه ماهیانه را دو برابر کرده و به حدود ۲۲۰ دلار برساند. این کمک‌هزینه بیشتر، برای کودکان سه ساله تا زمانیکه مدرسه ابتدایی را به اتمام برسانند فراهم خواهد شد.

دولت همچنین در حال بررسی طرح‌هایی برای دوبرابر کردن بودجه جهت اقدام‌های مراقبت از کودک تا اوایل دهه ۲۰۳۰ است. دولت می‌گوید بودجه کنونی، بر اساس میزان اختصاص داده شده به سازمان کودکان و خانواده‌ها، حدود ۳۶ میلیارد دلار است.