برگزاری مانوری در اوکیناوا برای شبیه سازی تخلیه اضطراری در هنگام حمله

استان اوکیناوا در جنوب ژاپن برای نخستین بار مانوری جهت شبیه سازی تخلیه اضطراری جزایر دورافتاده در صورت وقوع حمله نظامی برگزار کرده است.

شهرداری‌های جزایر ساکیشیما از جمله شهرهای ایشیگاکی و میاکوجیما روز جمعه در این مانور در دفتر استانداری اوکیناوا شرکت کردند. این جزایر در نزدیکی تایوان قرار دارند. مقاماتی از آتش نشانی و پلیس و همچنین از دبیرخانه کابینه نیز شرکت داشتند.

این شبیه سازی بر اساس این سناریو بود که وضعیت امنیتی در اطراف ژاپن رو به وخامت گذاشته و ممکن است دولت مرکزی این جزایر را به عنوان مناطقی تعیین کند که ساکنان آنها باید به خارج از این استان تخلیه شوند.

شرکت کنندگان در این مانور تایید کردند که هر یک از شهرداری‌ها ابتدا مسیرها و روش‌های تخلیه اضطراری را در نظر خواهد گرفت، و استانداری هماهنگی‌هایی با راهداری‌ها جهت حصول اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای افرادی که در حال خروج هستند انجام خواهد داد.

آنها تصمیم گرفتند که ساکنان جزیره اصلی اوکیناوا در داخل خانه‌ها پناه خواهند گرفت و حدود ۱۲۰ هزار نفر از مردم ساکن در جزایر ساکیشیما به جزیره اصلی کیوشو در جنوب غرب ژاپن منتقل خواهند شد.