سران فنلاند می گویند کشورشان باید به ناتو بپیوندد

سالی نینیستو، رئیس جمهور فنلاند و سانا مارین نخست وزیر این کشور طی بیانیه مشترکی خواهان پیوستن کشورشان به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، شدند.

آنها روز پنجشنبه گفتند که فنلاند بیدرنگ باید برای عضویت در ناتو درخواست بدهد.

فنلاند با خودداری از پیوستن به ناتو موضع بیطرفانه ای داشته است. اما به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین درخواست های مردم برای پیوستن کشورشان به ناتو در حال افزایش است.

سوئد کشور همسایه فنلاند هم نگاهش به عضویت در ناتو است. پیوستن احتمالی این دو کشور به ناتو می تواند ساختار امنیتی اروپا را به شدت تغییر داده و واکنش شدید روسیه را در پی داشته باشد.