استاندار اوکیناوا از کیشیدا خواست از طرح انتقال پایگاه نظامی آمریکا صرف نظر کند

تاماکی دنی استاندار اوکیناوا در جنوب غربی ژاپن، از کیشیدا فومیو نخست وزیر این کشور خواسته است که از طرح انتقال پایگاه نظامی آمریکا در این استان صرف نظر کند.

تاماکی روز سه شنبه در توکیو سندی حاوی پیشنهادات اوکیناوا را به کیشیدا تحویل داد.

این موضوع پیش از پنجاهمین سالگرد بازگرداندن اوکیناوا به ژاپن از حاکمیت آمریکا در روز ۱۵ مه انجام می شود. اولین بار دولت محلی اوکیناوا قبل از بازگرداندن این جزایر به ژاپن، مجموعه ای از پیشنهادات را برای دولت مرکزی تنظیم کرده بود.

در پیشنهادات جدید آمده است که استان اوکیناوا و دولت مرکزی در زمان بازگرداندن اوکیناوا به ژاپن، هدف مشترک تبدیل اوکیناوا به جزایر صلح را داشتند، اما این هدف هنوز محقق نشده است.

در این سند از توکیو خواسته شده که جابجایی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا در این استان را لغو کند. همچنین خواسته شده که در توافقنامه وضعیت نیروها بین ژاپن و ایالات متحده بازنگری اساسی انجام شود.

کیشیدا گفت که دولتش این پیشنهادها را جدی می گیرد و به تلاش برای کاهش بار میزبانی از پایگاه های نظامی آمریکا بر دوش اوکیناوا و افزایش درآمد مردم ادامه خواهد داد.