ابراز نگرانی ژاپن در پیش نویس گزارش چشم‌انداز دفاعی نسبت به حمله روسیه به اوکراین

پیش نویس گزارش سالیانه چشم‌انداز دفاعی ژاپن به حمله روسیه به اوکراین اشاره کرده است. این گزارش تاکید می کند که چنین حوادثی هرگز نباید در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام اتفاق بیفتد.

این گزارش در بخش جدیدی به تهاجم روسیه به اوکراین پرداخته است و در آن می گوید که تلاش های یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود با توسل به زور قابل تحمل نیست و بنیان نظم بین الملل را متزلزل خواهد کرد.

این پیش نویس می گوید که ژاپن به دقت و با نگرانی بسیار وضعیت را زیر نظر دارد زیرا امکان دارد این تحولات نفوذ بین المللی روسیه و همکاری با چین را دچار تغییر و تحول کند و ممکن است بر روابط آمریکا با چین نیز اثر بگذارد.

در این پیش نویس آمده که ژاپن مسئله تایوان را از نزدیک و با حساسیت رصد می کند زیرا تعادل نظامی دو سویه تنگه تایوان به نفع پکن در حال تغییر است.