بدهی ملی ژاپن رکورد جدیدی ثبت کرد

بدهی ملی ژاپن برای ششمین سال پیاپی به میزان بیسابقه ای رسید.

وزارت دارایی می گوید تراز بدهی کشور در آخر ماه مارس در حدود ۳ / ۱۲۴۱ تریلیون ین یا حدود ۵ / ۹ تریلیون دلار بود.

هزینه های بسیار بالای تأمین اجتماعی، مانند مراقبت های پزشکی و پرستاری، و نیز پرداخت های بازنشستگی تا بخشی باعث این افزایش شدید هستند.

دلیل دیگر آن همه گیری جهانی ویروس کرونا است که باعث شده دولت برای جبران کسری درآمدهای مالیاتی دست به صدور اوراق قرضه بزند.

چون همه گیری جهانی ویروس کرونا کماکان ادامه دارد، بودجه دولت برای سال مالی جاری نیاز به صدور جدید اوراق قرضه به میزان ۹ / ۳۶ تریلیون ین یا حدود ۲۸۳ میلیارد دلار دارد.

دولت همچنین باید قیمت های رو به افزایشی، که وضعیت اوکراین باعث آن بوده و ضربه بیشتری به پیکر مالی کشور وارد کرده، را کنترل کند.