ورود کشتی های چین به آب های سرزمینی ژاپن

مقامات گارد ساحلی ژاپن می گویند که دو کشتی دولت چین صبح دوشنبه به آب های سرزمینی مجاور جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی وارد شدند.

آنها می گویند این کشتی ها کمی پیش از ساعت ۷ صبح وارد آب های مجاور جزیره مینامی کوجیما شدند و بنا به گزارش ها به یک قایق ماهیگیری ژاپنی نزدیک شدند.

این مقامات می گویند که تا ساعت ۷ صبح، این کشتی های چینی در آب های سرزمینی ژاپن حدود ۲۱ کیلومتری جنوب – جنوب شرقی و حدود ۲۲ کیلومتری جنوب شرقی این جزیره حرکت می کردند.

گارد ساحلی به این کشتی ها هشدار داد و برای تضمین ایمنی قایق ماهیگیری ژاپنی کشتی های گشتی را فرستاد.

این هفتمین بار در سال جاری است که گارد ساحلی ژاپن ورود کشتی های دولت چین به آب های سرزمینی ژاپن در مجاور جزایر سنکاکو را مشاهده کرده است.

ژاپن کنترل این جزایر را در اختیار دارد و دولت ژاپن می گوید که این جزایر بخش جدایی ناپذیر از قلمرو این کشور هستند. چین و تایوان هم بر آنها ادعای مالکیت دارند.