مجلس نمایندگان در مورد برابری جنسیتی در پارلمان نظر سنجی می کند

پایین بودن میزان حضور زنان در پارلمان ژاپن نسبت به سایر کشورها، مجلس نمایندگان این کشور را بر آن داشته است تا در مورد حضور زنان در عرصه سیاست نظر سنجی انجام دهد.

در ژاپن، تعداد زنان قانونگذاری که در انتخابات سال گذشته مجلس نمایندگان انتخاب شدند، ۷ / ۹ درصد کل تعداد نمایندگان را تشکیل می دهد.

یک بررسی انجام شده توسط اتحادیه بین پارلمانی نشان می دهد که تا روز یکم آوریل، در میان ۱۸۸ کشوری که حضور درصدی زنان در مجلس نمایندگان یا پارلمان مورد بررسی قرار گرفتند، رتبه ژاپن ۱۶۶ بود.

مجلس نمایندگان ژاپن تصمیم گرفته است از تمام قانونگذاران و احزاب سیاسی بپرسد که برای ارتقا مشارکت زنان در عرصه سیاست چه اقداماتی انجام داده اند.

در این پرسشنامه ۵۸ سوالی پرسش هایی از این قبیل آمده است: آیا به نظرشما تعداد قانونگذاران زن در پارلمان ژاپن رضایتخش است؟ آیا به نظر شما ابتکار عملی برای تضمین تعداد معینی از زنان قانونگذار لازم است؟ و آیا از دید شما زنان قانونگذار باید مرخصی زایمان و مراقبت از فرزند داشته باشند؟

در این پرسشنامه همچنین از احزاب سیاسی سوال شده است که آیا خط مشی آنها برابری جنسیتی را محترم می شمارد؟ و آیا فکر می کنند که تعداد زنان دارای سمت های اجرایی در احزاب آنها کافی است؟