طالبان پوشیدن برقع را برای زنان اجباری کرد

طالبان پوشیدن برقع برای زنان افغان در بیرون از خانه را اجباری کرده و گفته است زنان باید صورت خود به غیر از چشم ها را بپوشانند و جزئیات پوشش لباس آنها را تعیین کرده است.

روز شنبه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر افغانستان در مورد حجاب زنان فرمانی صادر کرد.

در این فرمان حجاب به عنوان پوششی که بدن زنان را می پوشاند تعریف شده و گفته شده که از پارچه های نازک و شفاف که بخشی از بدن و یا برجستگی های بدن را نمایان می کند نباید استفاده شود.

در این فرمان آمده است که بهتر است زنان در خانه بمانند مگر آن که اضطراری برای بیرون رفتن آنها وجود داشته باشد.

طبق این فرمان، اگر زنی از محدودیت های جدید تبعیت نکند، بستگان مذکر او مجازات خواهند شد. مجازات آنها احضار و ۳ روز بازداشت است. زنانی که در دستگاه های دولتی شاغل هستند از کار خود اخراج خواهند شد.

طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در اوت ۲۰۲۱، به زنان توصیه کرد که حجاب داشته باشند و از آن پس، در حال افزایش محدودیت ها برای زنان و حقوق آنها بوده است.