تاکید رهبران چین بر نیاز به ادامه سیاست سخت گیرانه کووید صفر

رهبران سیاسی چین بار دیگر قصد خود برای ادامه سیاست «کووید صفر» را تکرار کرده اند با آنکه مردم در بیشتر بخش های شانگهای تحت قرنطینه سختی می کشند.

خبرگزاری دولتی شینهوآ می گوید که رئیس جمهور شی جین پینگ روز پنج شنبه ریاست جلسه کمیسیون مرکزی کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست چین را بر عهده داشت.

تحلیگران می گویند مقامات چین تنها در حال توجیه کردن سیاست کووید صفر خود و تلاش برای جلوگیری از افزایش انتقادها هستند.

آنها می گویند که رهبران سیاسی چین به مجمع عمومی حزب چشم دوخته اند که در نیمه دوم سال جاری برگزار می شود. این مجمع هر پنج سال یک بار برگزار می شود.