محققان ژاپنی جهش جدیدی در یک زیرسویه اومیکرون یافتند

محققان ژاپنی می گویند که برای اولین بار در کشور جهش جدیدی در زیرسویه BA.2 اومیکرون تشخیص داده اند.

گروهی به سرپرستی تاکه اوچی هیروآکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و دنداپزشکی توکیو،‌ روز دوشنبه این خبر را اعلام کرد.

محققان در طول سه ماه تا اواسط آوریل روی نمونه های دی ان ای گرفته شده از ۱۱۶ بیمار در بیمارستان دانشگاه کار کردند.

آنها می گویند که این زیرسویه BA.2 اومیکرون را که جهش جدیدی دارد از نمونه های دو بیمار در اواسط آوریل کشف کردند. زیرسویه BA.2 اکنون در ژاپن سویه غالب است.

آنها می گویند که این جهش در موقعیت L452 پروتئین تاجیِ این ویروس اتفاق افتاده یعنی درست در همان نقطه که سویه دلتای کرونا هم جهش داشته است. سویه دلتا در تابستان سال گذشته در ژاپن به سرعت پخش شد.

محققان می گویند که هنوز مشخص نیست که آیا این جهش، این زیرسویه را مسری تر می کند یا خیر.

علائم این دو بیمار خفیف بوده است. با توجه به ویژگی های ژنتیکی این ویروس و این که این بیماران هیچ سابقه سفر خارجی نداشته اند محققان باور دارند که این جهش در ژاپن اتفاق افتاده است.