یک نظرسنجی: کاهش نرخ حمایت از حمله به اوکراین در روسیه

بررسی انجام شده توسط یک سازمان پژوهشی مستقل در روسیه نشان می دهد که ماه گذشته نرخ حمایت از حمله به اوکراین نسبت به ماه مارس هفت واحد درصد افت کرده بود.

مرکز لوادا در فاصله روزهای ۲۱ تا ۲۷ آوریل با بیش از ۱۶۰۰ نفر از ۱۸ سال به بالا در روسیه مصاحبه رو در رو کرد.

این نظر سنجی نشان می دهد که ۷۴ درصد از پاسخ دهندگان از آنچه که روسیه آنرا «عملیات نظامی ویژه» در اوکراین می نامد حمایت می کردند. تعداد افرادی که از این اقدام روسیه حمایت نمی کردند با پنج واحد افزایش به ۱۹ درصد رسید.

از مصاحبه شوندگان پرسیده شد که از نظر آنها عملیات با موفقیت پیش می رود؟ ۶۸ درصد گفتند که کلا و یا بسیار موفقیت آمیز بوده است. اما ۱۲ درصد معتقد بودند که تا حدی ناموفق بوده است و پنج درصد آن را کاملا ناموفق می دانستند.

علیرغم سانسور شدید در روسیه، در مجموع ۱۷ درصد عملیات نظامی را یک شکست می دانستند.

بیشترین میزان بدبینی در میان جوانان دیده می شود. یک نفر از هر پنج نفر ۲۴ ساله و یا جوانتر می گفتند که عملیات نظامی شکست خورده است.

مرکز لوادا از نظر دولت عامل خارجی تلقی می شود. این مرکز علیرغم فشارهای وارده از سوی مقامات، به پژوهش ها و تجزیه و تحلیل های مستقل خود ادامه می دهد.