سازمان ملل: بیش از ۳۷ / ۵ میلیون نفر از اوکراین گریخته اند

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تا روز چهارشنبه، بیش از ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر از اوکراین گریخته اند.

تقریبا ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر به لهستان، ۸۰۰ هزار نفر به رومانی، حدود ۵۰۰ هزار نفر به مجارستان و تقریبا ۴۳۰ هزار نفر نیز به مولداوی پناه برده اند.

به گفته این دفتر، حدود ۶۴۰ هزار نفر نیز به روسیه پناه برده اند.