ژاپن و نیوزیلند بار دیگر بر مخالفت با حمله روسیه به اوکراین تاکید کردند

نخست وزیران ژاپن و نیوزیلند حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده و گفته اند که در مخالفت با این تهاجم مصمم خواهند ماند.

کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه با جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در توکیو دیدار کرد. دو طرف نگرانی های مشترک خود از جمله شرایط امنیتی در منطقه آسیا اقیانوس آرام را مورد بحث قرار دادند.

کیشیدا گفت که هیچ گونه تلاش یک جانبه ای برای تغییر وضعیت جاری با استفاده از زور نباید پذیرفته شود. او افزود که دو کشور با هرگونه اقدام مشابهی از جمله در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی باید با جدیت مخالفت کنند.

آردرن به کیشیدا گفت که دو کشور باید برای پشتیبانی از مردم اوکراین با یکدیگر همکاری کنند و با تهاجم سیاسی و اقتصادی روسیه مقابله کنند.

آنها توافق کردند که همکاری های دوجانبه امنیتی خود را در زمانی که چین نیز در حال افزایش فعالیت های دریایی خود است، بیشتر کنند. آنها گفتند که دو دولت درباره پیمانی برای حفاظت از اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.

آردرن گفت: «دو کشور به عنوان نظام های دموکراتیک، دارای رویکرد بسیار نزدیکی در مواجهه با چالش های پیش رو در منطقه اقیانوس های هند و آرام هستند».

نخست وزیران دو کشور همچنین توافق کردند که همکارهای اقتصادی در زمینه های کربن زدایی و توسعه فضایی را افزایش دهند.