محققان ژاپنی: با سلول آی پی اس می توان دیسک کمر را درمان کرد

یک گروه از محققان ژاپنی می گویند که موفق شده اند با استفاده از بافت متشکل از سلول های آی پی اس عملکرد دیسک بین مهره ای موش ها را به حالت عادی بازگردانند. این روش ممکن است به ایجاد یک راه حل جدید برای درمان کمردرد کمک کند.

پروفسور تسوماکی نوری یوکی از مرکز تحقیقات و کاربرد سلول های آی پی اس دانشگاه کیوتو، محققان دانشگاه اوساکا و سایر محققان این بررسی را در مورد هسته پالپوس که مرکز دیسک بین مهره ای است، انجام داده اند.

آنها می گویند که خرابی دیسک بین مهره ای زمانی روی می دهد که هسته پالپوس آسیب می بیند یا از بین می رود. این آسیب دلیل اصلی کمردرد است.

آنها با تحلیل ژنتیکی دریافتند که هسته ژله مانند پالپوس دارای سلول هایی شبیه به سلول های غضروف است.

محققان با استفاده از سلول های آی پی اس بافت های غضروفی مشابهی ایجاد کردند و آن را در دیسک بین مهره ای موش هایی که هسته پالپوسشان برداشته شده بود، کارگذاشتند.

آنها می گویند که شش ماه بعد دریافتند که این موش ها دچار خرابی دیسک بین مهره ای نیستند و عملکرد ضربه گیری دیسک ها نیز حفظ شده است.

اما در یک گروه از موش های بدون هسته پالپوس که این سلول های آی پی اس را دریافت نکرده بودند علائم خرابی بافت و دیسک بین مهره ای ظاهر شد.

تسوماکی می گوید که این تحقیق نشان دهنده آن است که بافت متشکل از سلول های آی پی اس می تواند برای ایپملنت در درمان ترمیمی دیسک استفاده شود.