تایوان شرکت چینی را متهم به سرقت پنهان فناوری کرد

مقام های تایوانی یک شرکت چینی سازنده نیمه هادی را متهم به تاسیس یک مرکز پژوهش و توسعه در تایوان بدون دریافت مجوز کرده اند.

مقام های بازپرسی تایوان می گویند در قانون مقرر شده است که تاسیس شدن دفتر و تاسیسات توسط شرکت ها و اشخاص چینی در تایوان بدون دریافت مجوز رسمی ممنوع است.

آنها همچنین می گویند یک شرکت مستقر در پکن مشکوک به کسب فناوری از طریق استخدام دها تن از کارکنان شرکت های تایوانی با قول حقوق و مزایای بهتر است.

مقام های تایوانی نسبت به افزایش روز افزون خطر درز یافتن فناوری در حال آماده باش هستند چرا که شرکت های چینی سازنده تراشه برای جذب نیروهای با استعداد به رقیبان تایوانی خود روی آورده اند.