چین اختیار نهاد ایمنی دریایی خود را افزایش می دهد

نهاد قانونگذاری ملی چین، قانونی را تصویب کرده که به اداره ایمنی دریایی این کشور اجازه می دهد تا به کشتی های خارجی دستور دهد تا آب های چین را ترک کنند.

کمیسیون دائمی مجلس ملی خلق چین روز پنجشنبه بازبینی در قانون ایمنی رفت و آمد دریایی را تصویب کرد.

این قانون به اداره ایمنی دریایی اجازه می دهد تا در صورتی که تشخیص دهد کشتی های خارجی تهدیدی برای امنیت چین هستند، به آنها دستور دهد تا آب های قلمرو چین را ترک کنند.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها به کشتی ها اجازه می دهد تا زمانی که تهدیدی برای امنیت کشورهای کنار دریا نباشند، از آب های قلمرو آنها عبور کنند.

اما طبق قانون بازنگری شده چین، مقام های این کشور در صورتی که فکر کنند که یک کشتی خارجی در حال گذر بی خطر نیست، می توانند جلوی آن را بگیرند.

در ماه فوریه قانون دیگری در چین تصویب شد که به گارد ساحلی این کشور اجازه می دهد تا در آب هایی که به تشخیص پکن در قلمرو چین بوده از سلاح استفاده کند.

تازه ترین تحولات می تواند نگرانی ها و تنش ها با کشورهای همسایه را افزایش دهد چرا که می تواند منجر به افزایش فعالیت های دریایی چین در دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی شود.