دولت ژاپن برای تبلیغات آنلاین مقررات تعیین کرد

دولت ژاپن قصد دارد که بنا بر قانون شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات را مستلزم به شفافیت بیشتر در مورد تبلیغات آنلاین کند تا جلوی ضرر شرکای کوچکتر آنها گرفته شود.

دولت روز سه شنبه در جلسه شورای رقابت بازار دیجیتال گزارش نهایی خود را درباره راه های تنظیم تبلیغات آنلاین ارائه کرد.

در این گزارش به نگرانی هایی اشاره شده است که شرکت های عظیم فناوری اطلاعات از سلطه خود در بازار برای بدرفتاری با فروشندگانی استفاده می کنند که در این بسترها آگهی می گذارند.

در این گزارش آمده است که دولت شرکت های عظیم فناوری اطلاعات را طبق قانون ملزم به تعیین و انتشار سیاست های عملیاتی برای جلوگیری از ضرر کردن شرکا خواهد کرد.

شرکت های بزرگ فناوری همچنین باید تغییرات در تراکنش های تجاری با شرکا را از قبل علنی کنند.

در رابطه با تبلیغات هدفمند آنلاین بر اساس سوابق مرور کاربران، دولت قصد دارد تا افشای شرایط گردآوری داده های شخصی کاربران را الزامی کند.

کاتو کاتسونوبو، دبیر اول کابینه تاکید کرد تبدیل شدن به یک پیشگام جهانی برای ژاپن با اجرای چنین مقرراتی بسیار مهم خواهد بود.