گزارش سالانه ژاپن: ورود کشتی های چینی به آب های نزدیک جزایر سنکاکو نقض قوانین بین المللی است

در گزارش سالانه سیاست خارجی ژاپن برای اولین بار به طور شفاف ذکر شده که ورود کشتی های چینی به آب های مجاور جزایر سنکاکو نقض قوانین بین المللی است.

وزارت خارجه روز سه شنبه در یک نشست کابینه دولت گزارش سالانه سیاسی سال ۲۰۲۱ را ارائه کرد. کشتی های دولتی چین به طور مکرر وارد آب های سرزمینی ژاپن در نزدیکی جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی شده اند.

ژاپن اختیار این جزایر را در دست دارد اما چین و تایوان هم ادعای مالکیت آنها را دارند. موضع دولت ژاپن این است که، از نظر تاریخی و قوانین بین المللی، این جزایر بخش جدایی ناپذیر قلمرو این کشور هستند. دولت ژاپن همچنین می گوید در مورد حاکمیت ژاپن بر این جزایر هیچ مسئله ای وجود ندارد که بخواهد حل شود.

این گزارش در ادامه رابطه بین ژاپن و چین را یکی از «مهمترین روابط دوجانبه می خواند.»

البته این گزارش می گوید که فعالیت های دریایی فزاینده چین و تقویت توان نظامی این کشور نگرانی های شدیدی در این منطقه و جامعه بین الملل هستند. لحن گزارش امسال نسبت به گزارش سال گذشته، که فعالیت های چین را به عنوان « نگرانی های مشترک» توصیف کرده بود، شدیدتر است.