اعتراض ژاپن به چین نسبت به نقشه جغرافیایی جزایر سنکاکو

دولت ژاپن به انتشار نقشه های جغرافیایی توسط وزارت منابع طبیعی چین که جزایر سنکاکو را در دریای چین شرقی نشان می دهند، اعتراض کرده است.

وزارت منابع طبیعی چین می گوید که این نقشه ها را بر اساس جدیدترین تصاویر ماهواره ای و نتایج بررسی های دیگر تهیه کرده است.

از تصاویری که بر روی وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، ۹ تصویر شامل ویژگی های جغرافیایی سه جزیره اوتسوری، کیتاکوجیما و مینامیکوجیما از مجمع الجزایر سنکاکو می شود.

کنترل این جزایر در اختیار ژاپن است. چین و تایوان نیز ادعای مالکیت آنها را دارند. موضع دولت ژاپن همواره بر این بوده است که این جزایر طبق شواهد تاریخی و قوانین بین المللی بخش جدایی ناپذیر از قلمرو ژاپن هستند و هیچ مسئله ای بر سر حاکمیت این جزایر وجود ندارد.

چین فعالیت کشتی های دولتی خود در آب های اطراف این جزایر را افزایش داده است.