تزریق جهانی واکسن کرونا از مرز یک میلیارد دوز گذشت

محققان در بریتانیا می گویند تعداد کل واکسن های کرونا که در سراسر جهان تزریق شده بالغ بر یک میلیارد دوز شده است.

داده های وبسایت «دنیای ما در قالب آمار» که توسط محققان دانشگاه آکسفورد و برخی دیگر از محققان اداره می شود حاکی از آن است که تا روز شنبه تعداد ۰۱ / ۱ میلیارد دوز واکسن در سراسر جهان تزریق شده است.

آمریکا با تزریق ۲۲۵ میلیون و ۶۴۰هزار دوز واکسن در صدر قرار دارد. چین با تزریق ۳۱ / ۲۲۰ میلیون دوز در جایگاه دوم است. هند و انگلیس به ترتیب با ۳۸ / ۱۳۸ میلیون دوز و ۵۸ / ۴۵ میلیون دوز در جایگاه های سوم و چهارم قرار دارند.

اینکه چند درصد از جمعیت هر کشور به طور کامل در مقابل کووید-۱۹ واکسینه شده اند نیز در این وبسایت نشان داده شده است. این ارقام نمایانگر آن بخش از جمعیت هستند که تمام دوزهای واکسن را مطابق با پروتکل واکسیناسیون دریافت کرده اند.

اسرائیل با واکسیناسیون ۹ / ۵۷ درصد از جمعیت خود بیشترین سهم را داشته است. پس از آن امارات متحده عربی با ۸ / ۳۸ درصد و شیلی با ۲/ ۳۲ درصد به ترتیب در در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بریتانیا ۴ / ۳۰ درصد از جمیعت خود را واکسینه کرده در حالی که در آمریکا ۸ / ۲۷ درصد از جمعیت کشور واکسن دریافت کرده اند.