محدوده هشدار به دلیل فوران آتشفشان ساکوراجیما ژاپن افزایش یافت

سازمان هواشناسی ژاپن محدوده ای که ساکنان آن به علت احتمال پرتاب شدن سنگ ها و جاری شدن مواد آذرآواری از دهانه آتشفشان ساکوراجیما در استان کاگوشیما واقع در جنوبی غرب ژاپن در حال آماده باش هستند را گسترش داده است.

این کوه آتشفشان در ساعت ۰۹ : ۱ بامدار یکشنبه به وقت محلی فوران کرد و ابری از خاکستر و دود تا ارتفاع حدود ۲۳۰۰ متری در هوا پراکنده شد و جریان های آذرآواری به حدود ۸ / ۱ کیلومتری جنوب غرب دهانه آتشفشان رسید.

سازمان هواشناسی محدوده هشدار را از ۲ کیلومتر به ۴ / ۲ کیلومتری از دهانه آتشفشان افزایش داد اما سطح هشدار را در همان درجه سه از مقیاس پنج درجه ای حفظ کرد.

مناطق مسکونی در محدوده ۵ / ۲ کیلومتری از دهانه آتشفشان پراکنده هستند و حدود ۹۰ نفر نیز در شعاع ۳ کیلومتری آن زندگی می کنند.

مقام های پلیس و آتش نشانی می گویند که تا ساعت ۵ بامداد یکشنبه به وقت محلی، هیچ آسیبی گزارش نشده بود.

به گفته مقام های هواشناسی، این اولین مورد جاری شدن مواد آذرآواری در تقریبا ۳ سال اخیر بوده و جریان آن به دورترین نقطه از دهانه آتشفشان در ۱۰ سال اخیر رسیده است.