سنای آمریکا لایحه مقابله با جرائم نفرت علیه آمریکایی های آسیایی تبار را تصویب کرد

سنای آمریکا لایحه ای را برای مقابله با جرائم نفرت علیه آمریکایی های آسیایی تبار تصویب کرد.

اعمال خشونت آمیز نسبت به آمریکایی های آسیایی تبار در سراسر آمریکا پس از آغاز همه گیری جهانی ویروس کرونا رو به افزایش بوده است.

روز پنجشنبه، نمایندگان احزاب مختلف سنا این لایحه که به موجب آن ماموران پلیس باید برای مقابله با جرائم نفرت آموزش ببینند را به اتفاق آراء تصویب کردند.

به موجب این لایحه، یکی از مقام های وزارت دادگستری نیز مسئول رسیدگی به جرائم نفرت ناشی از همه گیری کرونا خواهد شد.

انتظار می رود که این لایحه در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر قصد خود برای امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون را ابراز کرده است.

هفته گذشته، بایدن اریکا موریتسوگو آمریکایی ژاپنی تبار را به سمت معاون دستیار رئیس جمهور در رسیدگی به افزایش موارد خشونت نسبت به آمریکایی های آسیایی تبار منصوب کرد.