دادگاهی در سئول شکایت «زنان آرامش بخش» علیه ژاپن را رد کرد

دادگاهی در کره جنوبی شکایتی را که گروهی از افراد که از آنها به عنوان زنان آرامش بخش زمان جنگ یاد می شود و نیز خانواده هایشان ثبت کرده بودند، رد کرده است.

در این شکایت از دولت ژاپن درخواست خسارت شده بود. توکیو می گوید که بر اساس مصونیت قضایی کشورها این شکایت باید رد می شده است. مصونیت قضایی کشورها مفهومی است تحت قانون بین المللی که طبق آن یک کشور از دادگاهی شدن در یک کشور خارجی مصونیت قضایی دارد.

دادگاه منطقه ای مرکزی سئول گفت که این پرونده مشمول مصونیت قضایی کشورها قرار گرفته است. در مراحل دادرسی این پرونده هیچیک از مقامات دولت ژاپن حضور نداشتند.

کاتو کاتسونوبو، دبیر اول کابینه ژاپن گفت دولت باید در حال حاضر از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کند.

کاتو گفت: «ما به عنوان یک کشور، قویا به درخواست خود از کره جنوبی برای اتخاذ اقدامات مناسب جهت تصحیح موارد نقض قانون بین المللی ادامه خواهیم داد.» او اضافه کرد که موضع ژاپن در خصوص این موضوع هیچ تغییری نخواهد کرد.

پیشتر در ماه ژانویه، همین دادگاه به دولت ژاپن دستور داد که به شاکیان در یک پرونده جداگانه خسارت پرداخت کند.