مامور سابق پلیس مینه سوتا به قتل جورج فلوید محکوم شد

هیئت منصفه دادگاهی در مینه سوتا مامور پلیس متهم به قتل جورج فلوید را در هر سه اتهام وارده گناهکار دانست. مرگ فلوید اعتراضات گسترده ای را بر ضد نژادپرستی در پی داشت.

دِرِک چاوین روز سه شنبه در دادگاه محکوم شد. جورج فلوید سیاه پوست در ماه مه سال گذشته در این ایالت در اثر آنکه این مامور پلیس سفید پوست حدود ۹ دقیقه با زانو روی گردن او نشست، جان خود را از دست داد.

چاوین ادعای بی گناهی کرد. تیم دفاع او گفتند که او طبق آموزش هایی که به عنوان یک مامور پلیس دیده عمل کرده و مرگ فلوید به دلیل بیماری قلبی و مصرف دارو بوده است.

رسانه های بزرگ در سراسر آمریکا از این دادگاه که توجه همه را به خود جلب کرده، گزارش های زنده پخش کردند.